Privacyverklaring

Verklaring bescherming van persoonsgegevens van de Klant / het Gezin en het kind van Landelijke Kinderopvang Tknusje.

Versie: 03 juni 2019

Landelijke Kinderopvang Tknusje verwerkt verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind, voor het organiseren van kinderopvangactiviteiten.

Landelijke Kinderopvang Tknusje gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de verwerking van je persoonsgegevens en respecteert hierbij de Europese Verordening 2016/679 (AVG1) m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring informeert het gezin en het kind over wat Landelijke Kinderopvang Tknusje doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt en je rechten inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft weer met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten je als betrokkene kunt uitoefenen.

Identiteit van de organisatie

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Landelijke Kinderopvang Tknusje verwerkt persoonsgegevens van het gezin en het kind die zijn meegedeeld bij de aanvang en/of aanvraag van de dienstverlening en/of kinderopvangactiviteit en die in de loop van de dienstverlening en/of opvangactiviteit zijn verzameld.

Het gaat om volgende gegevens:

In het kader van haar dienstverlening, opdracht en wettelijke verplichting, verzamelt Landelijke Kinderopvang Tknusje daarnaast gezondheidsgegevens over het gezin en het kind. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden zoals beschreven in punt 4.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de overeenkomst en het verwerkingsdoel zoals vermeld in artikel 4.

Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens van het gezin en het kind worden gebruikt in het kader van de organisatie van kinderopvang, klantenadministratie, facturatie van de kinderopvangdagen, het ontwikkelen van het kinderopvangbeleid van Landelijke Kinderopvang Tknusje, de kinderopvangtoeslag en de naleving van de vergunnings- en subsidievoorwaarden voor kinderopvang.

Zo verwerken we de gegevens om / voor:

Landelijke Kinderopvang Tknusje streeft optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van haar informatieplatformen en -gegevenssystemen na. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van Landelijke Kinderopvang Tknusje, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van Landelijke Kinderopvang Tknusje vallen.

Wat is de verwerkingsgrond van de verwerking?

Landelijke Kinderopvang Tknusje verwerkt persoonsgegevens op basis van:

Voor verwerking van andere persoonsgegevens dan bepaald in voornoemde punten, vragen we vooraf toestemming. Deze toestemming kan door de Klant / het Gezin en het kind ten allen tijde worden ingetrokken.

Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar verwezen wordt en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

Aan wie worden verzamelde persoonsgegevens overgemaakt?

Met deze verwerkers/contractspartijen maakt Landelijke Kinderopvang Tknusje de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Landelijke Kinderopvang Tknusje kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verdere verwerking van persoonsgegevens door die onderaannemers/contractspartijen.

Landelijke Kinderopvang Tknusje verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Landelijke Kinderopvang Tknusjemaakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Landelijke Kinderopvang Tknusje bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees daarvoor het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Landelijke Kinderopvang Tknusje bewaart persoonsgegevens voor zo lang noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

Je kunt de persoonsgegevens van het gezin en het kind inkijken, verbeteren, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.

Je kunt ook een kopie van de persoonsgegevens vragen of de gegevens laten overdragen.

Een verzoek tot inzage, verbetering, wissing, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid, kan gericht worden aan info@tknusje.be of via de contactpagina van www.tknusje.be doorgegeven worden, mèt bewijs van je identiteit.

Een verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging worden beantwoord.

Vertrouwelijkheid, beheer en beveiliging

Landelijke Kinderopvang Tknusje verbindt zich ertoe om naar best vermogen de nodige maatregelen te nemen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. Dit geldt zowel voor de verwerking door Landelijke Kinderopvang Tknusje als door haar mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken. Ook de medewerkers in de kinderopvanglocatie zijn op de hoogte van de privacyregels.

Landelijke Kinderopvang Tknusje bewaart en beheert deze gegevens in een beveiligde database van Landelijke Kinderopvang Tknusje of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België of Nederland.

Landelijke Kinderopvang Tknusje verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR of AVG) van 25 mei 2016.

Landelijke Kinderopvang Tknusje heeft o.a. volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

alle personen die namens Landelijke Kinderopvang Tknusje kennis kunnen nemen van jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding/discretieplicht daarvan en zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Voor meer informatie over de beveiliging van door Landelijke Kinderopvang Tknusje verzamelde persoonsgegevens, kun je contact opnemen met info@tknusje.be.

Klachten

Bij indruk of aanwijzingen van misbruik of mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op via info@tknusje.be of telefonisch 0476/ 38 82 15. We helpen je zo snel mogelijk verder.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacy commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Wijziging privacyverklaring

Landelijke Kinderopvang Tknusje kan haar privacyverklaring en beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.tknusje.be.

We adviseren om deze verklaring regelmatig opnieuw na te kijken.